EzintshaOsaziwayo

Ulishaye lopha uBig Zulu kuMthandeni emgcona

UMthandeni Manqele ugcone uBig Zulu kwiFacebook kanti ‘inkabi’ izophendula, asale esembuleke izinqe. 

UBig Zulu ubuye esezofundisa uManqele ngenhlonipho nokuzehlisa, emtshela ukuthi uyzoludinga usizo uma sekwehle idumela le Paris.

Lezi zinsizwa azizwananga ngemuva kokungakhokhelani ngendlela kulandela ukusebenzisana kwazi engomeni kaMthandeni ethi iParis.

Le ngoma beyishisa izikhotha ngoZibandlela kanti namanje isathakaselwa futhi ucelwa ukuba ayiphinde lapho edlala khona. 

Kule ngoma upike uLwah Ndlunkulu ongumculi osemncane wesifazane osesitebeleni sikaBig Zulu. 

“Uphi uBig Zulu,” ubhale kanje uManqele qede wafaka i-emoji yomuntu ofake i-mask.

Ibuyile ke inkabi, okuyigama lesidlaliso lalo mculi wasebergville wodumo lwengoma eti Imali Eningi.

“Uyazi nginguwena ngabe ngizikhathaza ngokuthi yini ezolandela ngemuva kweParis,” kuloba uBig Zulu eziphendulela. 

“Ngiwuwena ngabe ngiyaqala manje ngiyazincengela kuBig Zulu khona ezonginika uXola ngiphinde ngisizakale.”

Ube eseqinisa lo mfo waseBergvile, kwasala kukhala abantu bethi ugadle ngisho selivele selopha. 

“Beka ubulima eceleni, uzehlise. UBig Zulu useBergville la kade eyonikelela khona izingane ngesicathulo ukuze zikhone ukufunda zibe nekusasa eliqhakazile njengaye.”