EzintshaUmculo

Ivuse ‘ushuni’ kayise indodakazi kaNjemboqo

UBalungile ubalule inhlonipho yabantu njengayona yinto enkulu ayifunda kuyise uNjemboqo.

Le mfundiso yiyo esimenzwe waba ngomunye wabaculi bakaMaskandi abasebancane besifazane abeza kahle impela kulo mculo.

Uyise, owazakhela igama ngengoma ethi ‘Thixo Somandla’ walishiya kuyo indodakazi yakhe ikhono lakhe njengoba seyithathe isiginci sakhe yaqhubeka nendlela. 

Uqale ukurekhoda kulandela ukushona kukayise ngo-2010, Kodwa uze wakhipha i-albhamu yakhe yokuqala ngo-2022, wayibiza ngokuthi ‘Ingoma kaBaba’. 

Naye igama lakhe lasemculweni akalishiyanga elikayise njengoba ezibiza ngoBalungile kaNjemboqo. 

“Ngibone ukuthi ngingene emculweni ngo-2022,” usho kanje uBalungile exoxa neSigqi Sethu.  

“Akukho okubi engingathi ngakufunda ohambweni lukababa kwezomculu.

“Kodwa okuhle engakufunda kubaba wukuthi kumele ube nothando lwabantu futhi ubahloniphe ngaso sonke isikhathi.” 

Uthi igama likayise limsebenzelile njengoba esheshe wemukeleka kubalandeli bakaMaskandi, bejabulela ukuthi igama likaNjemboqo aliphelanga ngokushona kwakhe.

“Bekungekho nzima (ukungena emculweni) ngoba abantu bajabula kakhulu uma bezwa ukuthi kunengane kaNjemboqo eculayo, bangipha uthando.

“Ngifisa ukuthi ngiphumelele ngiye phambili, nokuthi igama lika baba uNjemboqo lingapheli.” 

Ngokuzalwa uBalungile ngowaseNtsimbini, eFlagstaff e-Eastern Cape kodwa ukhulele eLamontville eThekwini. 

Izingoma zakhe ziyatholakala kwi-internet ngokuthi ubhale igama lakhe bese uyasesha – zizovela, kusho yena. 

Isigqi sakhe isona kanye lesi esishaywa uNjemboqo kanti ezinye zezingoma ezikwi-albhamu yakhe ethi Ubaba, Ingoma kaBaba, EmaMpondweni neNoyana