EzintshaIthelevishiniOsaziwayo

Kuyabhimba esithenjini sikaMusa Mseleku, udikilile uMaYeni

Esiqeshini sakamuva sendaba yesithembu ethinta impilo yomshado kaMusa Mseleku namakhosikaze akhe amaningi kuvela ukuthi isimo asisihle kulo muzi. 

UKuvela ukuthi omunye wabafazi bakaMseleku, uMaYeni usenqume ukuhlukana naye, aphume kulo mshado. 

Lokhu kushiye izingqapheli nabalandeli bale nkinsela bebambe ongezansi njengoba bebazi ukuthi usiphethe kahle isithembu sakhe. 

Lesi sigameko sakamuva senzeke ngemuva kokuphothulwa kwesiqephu sokugcina sohlelo lwabo lukamabonakude, Uthando NeSthembu.

Esiqeshini sokugcina, uMseleku wazama ukulungisa ukungezwani kukhona phakathi kwakhe nabafazi bakhe.

Wabiza umhlangano womndeni nokuyilapho abafazi bakhe babe sebevuleleka ngezinkinga abanazo naye. 

Nokho, lokho okwakuhloswe njengomzamo wokugcina ukuthula kwagcina sekuba yindlela yokuthi kunekelwe izwe izimfihlo zomndeni.

Ngesikhathi salo mhlangano, uMusa Mseleku wembula izinkinga zomshado ezisafufusa, ngenhloso yokuzixazulula. 

Wadalula ukuthi uma amakhosikazi akhe ecasukile, agcina esemncisha “amalungelo omshado”. 

Abanye baze bamuncishe ngisho ukudla bese bephindela nasemakubo bayohlala khona, okuyinto engavamile kwabesifazane abashadile. 

UMusa Mseleku, ekhungathekiswe yilokho akubona kungalawuleki, wabeka umthetho, wasabisa ngokubiza imihlangano nemindeni yabafazi bakhe uma behluleka ukuziqoqa. 

Kodwa laba bafazi bakhe, befihla imizwa yabo, baphendula ngokuthi bavele bahleke. 

Abuza ukuthi kungani uMusa engazange akhulume ngokukhathazeka ngokuqonda ngqo kulokho okumkhathazayo. 

UMaCele wamvikela wathi ukukhuluma ngakho esidlangalaleni kuyisinyathelo sokugcina emuva kokubhuntsha kwemizamo yangasese. 

UMaNgwabe wacela izeluleko kuMaCele, uMaKhumalo yena wanxusa amakhosikazi ukuthi athole isixazululo. 

UMaCele wagcizelela ukuthi angakwazi ukuxazulula izinkinga noMusa ngaphandle kokungenelela kwabangaphandle.

Izikhalo bezihlanganisa nezindaba zokuthakatha nezinyanga. UMusa Mseleku wanxusa amakhosikazi akhe ukuthi ayiyeke le mikhuba.

Kwananela kakhulu uMaKhumalo. Lezi zigemegeme zafinyelela kuvuthondaba ngesikhathi kwethulwa incwadi, lapho amakhosikazi afika sekudlule isikhathi, axolisa. 

UMusa wacela ukuthi bagibele esiteji nokwaholela ekutheni kubambezeleke ukuqala kohlelo isikhathi eside. 

Ukungabaza kukaMaYeni kwakubangelwa ukubona amanye amakhosikazi njengezitha.