IthelevishiniUbuciko

UNonkululeko ulifeze impilo iphika iphupho lokulingisa

UNonkululeko Mbatha ukhuliswe wugogo wakhe elokishini laseThekwini iNewlands East ngaphansi kwezimo ezingezinhle. 

Yingakho ke wanele waphothula umatikuletsheni eNew West Secondary School ngo-2018, wayosebenza kwi-call centre eMhlanga ukuze ethule umthwalo kugogo ekhaya.

Kodwa ke iphupho lakhe lalilokho limile kanti uNonkululeko Mbatha ugcine elifeza, esebenzisa ulwazi lokusebenza lo msebenzi wokufonela abantu ebanxenxa ukuba bathenge akuthengisayo. 

Kuthe esasebenza wona lo msebenzi, wahlangana nomuntu owamcebisa ukuyofunda esikhungweni sobuciko esikwaMashu iKcap ukuze azohloma kahle kulo mkhakha wokulingisa ayewufuna.

Nebala kwaba njalo ngo-2020 wacijelwa ukulingisa kulesi sikhungo esesikhiqize inqwaba yamaciko, uNonkululeko ubeqhubeka nomsebenzi wase-call centre. Uthole iziqu zakhe ngo-2021.

“Kuthe ngo-2022 ngezwa kuthiwa uMandla N uzokwenza inhlolokhono yabalingisi ayezokhetha kubona azobasebenzisa emdlalweni omusha we-etv,” kusho uNonkululeko kwi-UmakaMag.

“Nganikela khona – ngenhlanhla bangibiza ukuzohlola ikhono okwesibili, bagcina bengithatha.

“Ngiyakhumbula ukuthi ngaze ngaxoshwa e-call centre ngenxa yokuthi ngase ngiphazamiseka emsebenzini ngenxa yokuhambela izinhlolokhono. 

“Kwaba wukufezeka kwephupho lami leminyaka kanjalo, ngafudukela eGoli ukuyolingisa kwiBlack Door,” kuchaza uNonkululeko.

Sekuwumlando manje ukuthi isikhala se-The Black Door ephele ngoMeyi, sivalwe wumdlalo othi Isitha: The Enemy lapho uNonkululeko elingisa khona uThenjiwe Sokhulu – ayevele emlingisa kwiBlack Door okuqhutshwa indaba ebixoxwa kuyona.

Echaza ngendawo ayilingisa kwiSitha ethinta abantu abaningi ngenxa yobunzima abhekana nabo kuyona, uNonkululeko uthe usizwa wukubambisana nabalingisi asebemnkantshubomvu kulo mdlalo abenza umsebenzi wakhe ube lula.

“Nokuthi ngihlale ngizinikela futhi ngizikhandla emsebenzini wami ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngendlela efanele. 

“Ngisizwa nawukucwaninga ngomlingiswa engimlingisayo ukuze ngenze ubulungiswa ngaye,” kuchaza le ntokazi.

Ephetha uthe yize okwamanje esagxile kulo mdlalo okhiqizwe yiBlack Brain Productions, kepha uyafisa ukukhula kule ndima, alingise kweminye imidlalo yethelevishini. 

OLUNYE UDABA: Ucacisa eyokukweleta kwakhe intela uSonia Mbele

Ufisa ukugcina esekhiqiza nemidlalo ethi yena eminyakeni ezayo. Ngekhono nentshisekelo anayo, cishe naleli phupho uzolifeza.