ImicimbiIsiko

Ugcagce eqeda kufihla umyeni oshone sekubalwa izinsuku

Base bethathe isikhathi esingaphezu konyaka behlelela umshado wabo, sebeqalile bephupha ngempilo yabo ndawonye. 

Kodwa kuthe sekubalwa izinsuku ziwushaye, kwavele kwenzeka obekungahleliwe ngesikhathi umkhwenyana ebanjwe isithuthwane qese washona. 

Laba bashadikazi, oSimenyiwe Mzimela noThami Majola, bebehlele umshado wabo wesintu nomhlophe ngoLwesihlanu nangeSonto ngokulandelana.

USimenyiwe Mzimela, oneminyaka engu-25 waseBhuchanan, ngaphandle kwaseMpangeni enyakatho yeKwaZulu-Natal, ungcwabe ingoduso yakhe uThami Majola obeneminyaka engu-30 ngeSonto ekuseni. 

Kuthe uma kuqedwa ngokungcwaba, kwabe sekuqhubeka umgcagco wesintu njengoba bekuhleliwe. 

Ekhuluma nabeZiMoja, uSimenyiwe uthe bekufanele ahloniphe izifiso zomnyeni wakhe, nomshado wesintu ngemuva kokuba bembeke endlini yakhe yokugcina ngosuku olulodwa. 

“Angifuni ukuqamba amanga, uThami useyindoda yamaphupho ami namanje,” usho kanje uSimwnyiwe. 

“NgoMsombuluko ubengifonele ngezithuba zabo-2 ekuseni, engitshela ukuthi ungithanda kangakanani nokuthi ufuna ukungenza umfazi wakhe. 

“Ungitshele ukuthi angangifela nokungifela futhi ufuna ukungenza owesifazane ojabule kunabo bonke emhlabeni ngoLwesihlanu. 

“Bengingalindele ke ukuthi kuyothi ngakusasa ekuseni uzobe engasekho futhi nesifiso sakhe sokungishada besingeke sisenzeka.” 

USimenyiwe uthi uzame ukufonela uThami ngoLwesibili ekuseni ngabo-8 ekuseni, ucingo alwangaphendulwa. 

“Angizange ngisole lutho, ngangizitshela ukuthi umatasatasa njengoba sekusele izinsukwana ukuthi sishade,” kusho yena. 

Uqhube wathi ubezitshela ukuthi kukhona owenza ihlaya elibi ngesikhathi etshelwa ukuthi akasekho. 

“Ngatshelwa ukuthi uvele wawa, waquleka, bamphuthumisa emtholampilo oseduze kodwa bathe befika kwathiwa useshonile,” kuchaza lo makoti. 

Uthi namanje akakholwa ukuthi ngeke aphinde asibone isithandwa sempilo yakhe. 

“Angifuni ukuqamba amanga, ngimsolile uNkulunkulu ngokwenzekile. 

“Ngilungabazile ukholo lwami ​​kuYe njengoMsindisi ngokungifaka ebuhlungwini obungaka,” kwengeza yena. 

Ngemuva kokudlula kukaMajola, uSimenyiwe uthi umndeni wakubo wambuza ukuthi ufuna ukuhoxisa yini izinhlelo zabo zomshado. 

“Ngabatshela ukuthi sengizilungiselele ukuba nguNkosikazi Majola, nokuthi ngizimisele ngokumshada ngisho esebhokisi… 

“Ngizimisele ukumshada ngisho noma engaphansi komhlabathi,” kubeka lo makoti osemncane. 

Ngemva kokungcwaba uMajola ekuseni ngeSonto, ube eseshada naye ngemva kwalokho. 

“Ngakhala kakhulu ngalelo langa. Sathi siqeda ukungcwaba ngathola amandla okuthi ngibhekane nabantu ngenze lokho engangikuthembise uThami – ukuba ngumkakhe. 

“Ngisamthanda futhi ngizomthanda kuze kube naphakade ngoba waba neqiniso kimi nokungikhetha kuzo zonke izintokazi ezinhle emhlabeni. 

“Lolu hambo saluqala ngonyaka odlule ngoMbasa, la sasinomembeso, owawuzolandelwa umshado omhlophe kbese kuba owesintu. 

“Angazi ukuthi kungani uNkulunkulu engithathele yena kodwa mina njengomntwana kaNkulunkulu ngikholwa wukuthi konke kwenzeke ngesizathu. 

“Futhi asikho isidingo sokumbuza ngesinqumo sakhe sokumthatha,” kusho yena.

OLUNYE UDABA: Waliphiwa ikhehla elezwa encinza isigingci elikaBoss yeNtambo

USimenyiwe uthe basebenzise imali engaphezu kuka-R60 000 kulo mshado.

“Okubuhlungu ukuthi ngeke ngisakwazi ukuya eholidini langemuva komshado njengoba sasihlelile ngoba umyeni wami akasekho. 

“UThami ubengithanda ngenhliziyo yakhe yonke futhi bengazi kusukela mhla ecela umshado ukuthi uyena. 

“UThami ubenza konke okusemandleni akhe ukuthi ngihlale njalo ngijabule.”

USimenyiwe useyozikholisa ngendodakazi yabo eneminyaka eyisithupha athi iyisikhumbuzo sikayise.