EzemisakazoIsikoUmculo

UNosipho wazalwa nephimbo lokusakaza, imfundo yavula isango

Ekhula, uNosipho “Leycpo” Mthembu abantu babehlale bemtshela ukuthi inephimbo eliqinile kanti eseyontombazanyana, wayeze azenyeze ngoba ezizwa sengathi ‘unebhesi’. 

Nokho ukubukeka kahle kwakumsiza ukuthi angazitholi esehlekwa ‘ngokubhesa’ kwakhe uma ekhuluma. 

Eya ekhula, uNosipho wayelokhu ezwa abantu bethi izwi lakhe lifanelwe wukusakaza – kungaba emsakazweni noma kuthelevishini. 

Nokho ukungena kwakhe emsakazweni kwaba ‘ngenhlanhla’ njengoba ayeqashwe ukuyokwenza umsebenzi wokuba ngumsizi emkhakheni wezokuxhumanisa. 

“Emsakazweni ngangena ngokuyosebenza ukuba yiPublic Relations Assistant kwiKZN Capital 104 FM ngo-2014 ngoba ngangifundele iPublic Relations. 

“Uthando lwaqala lapho, uma kukhona ongekho kuthiwe angingene ngimbambele. 

“Ngagcina senginikwa uhlelo Isukuma Sakhe (ngo-9 kuya ku-12 ekuseni nsukuzonke),” kuchaza lesi siphalaphala. 

“Into eyangikhuthaza neyangenza ngawuthanda umsakazo ubudlelwano obuphakathi komlaleli nomsakazi, ukuthembana nokufundisana ngempilo.

“Mhlawumbe-ke nephimbo lami elikhulu lwakenza kwabalulanyana ukusakaza,” kushe uNosipho emoyizela, eshaya nohleko oluncane. 

Njengamanje uNosipho usesebenza esiteshini esikhula ngesivinini, Itheku FM la angena khona ngoMgqibelo phakathi kuka-2 no-5 ntambama.  

Uthi uhlelo lwakhe alunaso isitayela olusilandelayo kodwa kuya ngomuzwa waleyo mpelasonto. 

“Ngyathanda ukuxoxa ngezinto ezithinta umndeni, abantu abasebesha nabadala, abasebenzayo nabangasebenzi nezinselelo ababhekene nazo abanye abangakwazi ukukhuluma ngazo. 

“Mina ngingena lapho ke. Into engenza ngihluke kwabanye abasakazi ukuthi angizami ukufana nomunye umsakazi. 

“Kodwa ngenza lokhu okusenhliziyweni nasemqondweni nokuthi nginetshisekelo, angenzeli udumo noma imali.”

Le ntokazi yaseBathenjini iyazigqaa ke nangobuyona njengoba iqhakambisa isiZulu ohlwelweni lwayo. 

“NgamaSonto sinesigaba lapho sixukuza khona ugebhezi lomlaleli ngeZisho neZaga la sisuke sifundisana, sikhumbuzana futhi sinothisa ulimi lwethu.”  

Yize uNosipho engakopeli kumuntu, kodwa uyazifela ngoZimiphi Biyela odume ngelikaZimDollar woKhozi FM. 

“Into engiyithanda ngaye wukuzigqaja ngesintu sakhe nokuthi uphumaphi futhi uyaphi. 

“Ube nomthelela omkhulu ekuziphatheni kwami nokuthi ngikhuluma kanjani nabantu, nokuzihlonipha.” 

OLUNYE UDABA: Mkhulu ngekhono uSondonzima oshaya ingoma engaphuphi

Le ntokazi iphethe ngokubonga uthando ethi iluthola kubalaleli beTheku FM olwenza igcina isifisa sengathi ingahlala nabo usuku lonke.